Vead soojuspumba paigaldamisel

Teatavasti kehtivad meie põhjanaabrite juures soojuspumpade paigaldajatele mitmed nõuded ning tarvis on näiteks külmaineluba. Meie turg on selles osas tunduvalt liberaalsem – erinõudeid ega -norme pole kehtestatud. Kas ka meil peaksid olema nõuded paigaldajatele? Küsimustele vastab Bestair Teeninduse juhatuse liige Ramol Oja.

“Tõepoolest, külmaineid sisaldavate seadmete paigaldamisel erinevad Soomes kehtivad reeglid meie omadest kardinaalselt. Näiteks seal peavad need ettevõtted, kes soovivad kliimaseadmeid paika panna, saatma töötajad vastavale koolitusele ning pärast selle sooritamist väljastatakse firmale sertifikaat, mis lubab külmaineid sisaldavaid tooteid nii paigaldad kui käidelda. Samas ei anna sellise koolituse läbimine õigust käidelda kõiki külmaineid sisaldavaid seadmeid, sest neil on omakorda erinevad tasemed, sõltuvalt külmaine kogusest konkreetses tootes,” kinnitab Ramol Oja. Kõige lihtsamad ja elementaarsemad load on kuni 3 kg külmaine sisaldusega seadmetele. Seejärel kuni 9 kg sisaldusega toodetele jne. Soomes nõutakse kliimaseadmeid sissetoovalt ettevõttelt, kes muuhulgas tegeleb jaekaubanduse ja kliimaseadmete müügiga lõpptarbijale, aga ka paigaldajalt või paigaldusfirmalt sertifikaati, mis tõendab nende pädevust külmainete käitlemisel. Selline nõue on Soomes laiemale üldsusele teada ning lõpptarbija oskab seda paigaldajalt ka nõuda. Eestis sellised seadusesätted puuduvad. Ramol Oja arvates on see kahetsusväärne, sest olukord soosib niisuguste paigaldusettevõtete teket, kes ei ole enamasti kursis tehase paigaldusnõuetega ning külmainete õige käitlemise tingimustega. “Vääralt paigaldatud seadmete puhul on suur oht, et toodete eluiga väheneb või halvemal juhul tekivad isegi kahjud õhksoojuspumba omanikule ning tema tervisele,” räägib spetsialist. “Kahtlemata peaks Eesti liikuma rohkem Skandinaavia riikides kasutusel olevate regulatsioonide suunas, kehtestades erinevaid nõudeid muuhulgas ka külmainete käitlemise viisidele. See aitaks kaasa professionaalsete kliimaettevõtete tekkele ning samas likvideeriks turult firmasid, kes ei taha või ei ole võimelised taolisi nõudeid järgima,” leiab Ramol Oja.

Kahju tekitanud paigaldaja vastutab kogu kahju eest Kes meil vastutab paigaldatud soojuspumba eest? Tarbijakaitseseaduse järgi vastutavad sellise soojuspumba eest nii seadme müüja kui paigaldaja. Kui klient on ostnud õhksoojuspumba ühest ettevõttest, aga paigaldusteenuse teisest, siis vastutab toote müüja selle tehniliste rikete eest ning paikapanija paigaldusviisi vastavuse eest konkreetse seadme paigaldusjuhendile, mille on väljastanud tehas. Meie tarbijakaitseseaduse kohaselt on minimaalne garantii müüdud ja paigaldatud tootele 2 aastat. Näiteks Panasonicu seadmetele annab tehas kompressorile 5aastase garantiikatte, mis on tunduvalt üle nõutava alammäära. “Juhul, kui seade ei ole nõuetekohaselt paigaldatud ning paikapanija on eiranud tehase väljastatud paigaldusjuhendi nõudeid, vastutab paigaldaja lõpptarbija ees kogu tegelikult tekitatud kahju ulatuses. Vääralt ülesseatud seade võib muuhulgas tähendada ka importijapoolset õigust keelduda toote garantiikattest! See tähendab, et paigaldaja, kelle vale paigaldusviisi tõttu on tekkinud kahju, peab selle lõpptarbijale korvama,” seletab Ramol Oja. Kahjuks arvavad tihtipeale ka need töötajad, kes on käinud ühe konkreetse brändi koolitusel, et sama paigaldusviis kehtib kõikide kaubamärkide puhul. Tegelikkuses see aga nii ei ole ning kui uurida erinevaid paigaldusjuhendeid, leiab sealt mitmeid põhimõttelisi erinevusi. Mis on kõige levinumad vead soojuspumba paigaldamisel? Ramol Oja sõnul on need kahtlemata nii vale asukoha valik kui ka ebaõige ruumile vastava võimsuse määramine. Üldjuhul tekitab soojuspumba ala- või üledimensioneerimine kliendile loodetud säästu asemel hoopis oodatust suuremat kulu. Pealegi teevad koolitusi mitteläbinud paigaldajad ka tehnilisi vigu, nagu sise- ja välisosa vaheline torutrassi pikkus, ühenduste vale kinnitus jne. “Tihtilugu oleme lõpptarbijatelt kuulnud, et nad on kelleltki ostnud mingi soojuspumba n-ö vähempakkumise teel ning tõdenud siis külmade ilmade saabudes, et seade ei suuda ruume ära kütta. Kindlasti soovitame klientidel vältida nn musti või mittepädevaid paigaldajaid – nood teevad töö ära küll odavalt, aga samas jätab selle kvaliteet soovida,” hoiatab spetsialist. Paigaldusel on vaja kindlasti jälgida ruumide paigutust ja avatust ning vastavalt sellele soovitada kliendile sobiva võimsuse ja asukohaga toode. Kogenud paigaldustehnik oskab üsna täpselt hinnata õhu liikumist ruumides. Kui konkreetse seadmega kogemusi pole, tuleb muidugi väga täpselt uurida vastavat juhendit, et vältida tehnilisi vigu. Loomulikult peab arvesse võtma ka paigaldusviisi lõpplahenduse esteetilist poolt.

Allikas: TM Kodu & ehitus

Известно, что у наших северных соседей действуют некоторые требования монтажникам тепловых насосов касательно, например, дозволенности хладагента. В этом плане наш рынок значительно либеральнее — нормы и какие-либо особые условия не установлены. Возникает вопрос — должны ли у нас действовать определенные требования установщикам? На эти вопросы нам ответит член Управления по обслуживанию Bestair Рамол Ойя.

“В действительности, у нас самих в Финляндии действующие правила по установке хладагент-содержащих установок кардинально различаются. Например, те предприятия, которые желают установить у себя кондиционер в каком-нибудь месте, должны направить сотрудников на соответствующую подготовку, и лишь после выполнения этой подготовки фирме выдается сертификат, который даёт разрешение как устанавливать, так и использовать продукцию, содержащую холодильные агенты. В то же время прохождение этой подготовки не дает права использовать все установки, содержащие хладагенты, так как у них, в свою очередь, различные уровни, в зависимости от количества хладагента в конкретной продукции,” заверяет Рамол Ойя. Самые простые и элементарные законы к установкам, которые содержат до 3 кг хладагента. Затем установки до 9 кг и так далее. В Финляндии требуется Soomes nõutakse kliimaseadmeid sissetoovalt ettevõttelt, kes muuhulgas tegeleb jaekaubanduse ja kliimaseadmete müügiga lõpptarbijale, aga ka paigaldajalt või paigaldusfirmalt sertifikaati, mis tõendab nende pädevust külmainete käitlemisel. Selline nõue on Soomes laiemale üldsusele teada ning lõpptarbija oskab seda paigaldajalt ka nõuda. Eestis sellised seadusesätted puuduvad. Ramol Oja arvates on see kahetsusväärne, sest olukord soosib niisuguste paigaldusettevõtete teket, kes ei ole enamasti kursis tehase paigaldusnõuetega ning külmainete õige käitlemise tingimustega. “Vääralt paigaldatud seadmete puhul on suur oht, et toodete eluiga väheneb või halvemal juhul tekivad isegi kahjud õhksoojuspumba omanikule ning tema tervisele,” räägib spetsialist. “Kahtlemata peaks Eesti liikuma rohkem Skandinaavia riikides kasutusel olevate regulatsioonide suunas, kehtestades erinevaid nõudeid muuhulgas ka külmainete käitlemise viisidele. See aitaks kaasa professionaalsete kliimaettevõtete tekkele ning samas likvideeriks turult firmasid, kes ei taha või ei ole võimelised taolisi nõudeid järgima,” leiab Ramol Oja.

Kahju tekitanud paigaldaja vastutab kogu kahju eest Kes meil vastutab paigaldatud soojuspumba eest? Tarbijakaitseseaduse järgi vastutavad sellise soojuspumba eest nii seadme müüja kui paigaldaja. Kui klient on ostnud õhksoojuspumba ühest ettevõttest, aga paigaldusteenuse teisest, siis vastutab toote müüja selle tehniliste rikete eest ning paikapanija paigaldusviisi vastavuse eest konkreetse seadme paigaldusjuhendile, mille on väljastanud tehas. Meie tarbijakaitseseaduse kohaselt on minimaalne garantii müüdud ja paigaldatud tootele 2 aastat. Näiteks Panasonicu seadmetele annab tehas kompressorile 5aastase garantiikatte, mis on tunduvalt üle nõutava alammäära. “Juhul, kui seade ei ole nõuetekohaselt paigaldatud ning paikapanija on eiranud tehase väljastatud paigaldusjuhendi nõudeid, vastutab paigaldaja lõpptarbija ees kogu tegelikult tekitatud kahju ulatuses. Vääralt ülesseatud seade võib muuhulgas tähendada ka importijapoolset õigust keelduda toote garantiikattest! See tähendab, et paigaldaja, kelle vale paigaldusviisi tõttu on tekkinud kahju, peab selle lõpptarbijale korvama,” seletab Ramol Oja. Kahjuks arvavad tihtipeale ka need töötajad, kes on käinud ühe konkreetse brändi koolitusel, et sama paigaldusviis kehtib kõikide kaubamärkide puhul. Tegelikkuses see aga nii ei ole ning kui uurida erinevaid paigaldusjuhendeid, leiab sealt mitmeid põhimõttelisi erinevusi. Mis on kõige levinumad vead soojuspumba paigaldamisel? Ramol Oja sõnul on need kahtlemata nii vale asukoha valik kui ka ebaõige ruumile vastava võimsuse määramine. Üldjuhul tekitab soojuspumba ala- või üledimensioneerimine kliendile loodetud säästu asemel hoopis oodatust suuremat kulu. Pealegi teevad koolitusi mitteläbinud paigaldajad ka tehnilisi vigu, nagu sise- ja välisosa vaheline torutrassi pikkus, ühenduste vale kinnitus jne. “Tihtilugu oleme lõpptarbijatelt kuulnud, et nad on kelleltki ostnud mingi soojuspumba n-ö vähempakkumise teel ning tõdenud siis külmade ilmade saabudes, et seade ei suuda ruume ära kütta. Kindlasti soovitame klientidel vältida nn musti või mittepädevaid paigaldajaid – nood teevad töö ära küll odavalt, aga samas jätab selle kvaliteet soovida,” hoiatab spetsialist. Paigaldusel on vaja kindlasti jälgida ruumide paigutust ja avatust ning vastavalt sellele soovitada kliendile sobiva võimsuse ja asukohaga toode. Kogenud paigaldustehnik oskab üsna täpselt hinnata õhu liikumist ruumides. Kui konkreetse seadmega kogemusi pole, tuleb muidugi väga täpselt uurida vastavat juhendit, et vältida tehnilisi vigu. Loomulikult peab arvesse võtma ka paigaldusviisi lõpplahenduse esteetilist poolt.

Allikas: TM Kodu & ehitus

Teatavasti kehtivad meie põhjanaabrite juures soojuspumpade paigaldajatele mitmed nõuded ning tarvis on näiteks külmaineluba. Meie turg on selles osas tunduvalt liberaalsem – erinõudeid ega -norme pole kehtestatud. Kas ka meil peaksid olema nõuded paigaldajatele? Küsimustele vastab Bestair Teeninduse juhatuse liige Ramol Oja.

“Tõepoolest, külmaineid sisaldavate seadmete paigaldamisel erinevad Soomes kehtivad reeglid meie omadest kardinaalselt. Näiteks seal peavad need ettevõtted, kes soovivad kliimaseadmeid paika panna, saatma töötajad vastavale koolitusele ning pärast selle sooritamist väljastatakse firmale sertifikaat, mis lubab külmaineid sisaldavaid tooteid nii paigaldad kui käidelda. Samas ei anna sellise koolituse läbimine õigust käidelda kõiki külmaineid sisaldavaid seadmeid, sest neil on omakorda erinevad tasemed, sõltuvalt külmaine kogusest konkreetses tootes,” kinnitab Ramol Oja. Kõige lihtsamad ja elementaarsemad load on kuni 3 kg külmaine sisaldusega seadmetele. Seejärel kuni 9 kg sisaldusega toodetele jne. Soomes nõutakse kliimaseadmeid sissetoovalt ettevõttelt, kes muuhulgas tegeleb jaekaubanduse ja kliimaseadmete müügiga lõpptarbijale, aga ka paigaldajalt või paigaldusfirmalt sertifikaati, mis tõendab nende pädevust külmainete käitlemisel. Selline nõue on Soomes laiemale üldsusele teada ning lõpptarbija oskab seda paigaldajalt ka nõuda. Eestis sellised seadusesätted puuduvad. Ramol Oja arvates on see kahetsusväärne, sest olukord soosib niisuguste paigaldusettevõtete teket, kes ei ole enamasti kursis tehase paigaldusnõuetega ning külmainete õige käitlemise tingimustega. “Vääralt paigaldatud seadmete puhul on suur oht, et toodete eluiga väheneb või halvemal juhul tekivad isegi kahjud õhksoojuspumba omanikule ning tema tervisele,” räägib spetsialist. “Kahtlemata peaks Eesti liikuma rohkem Skandinaavia riikides kasutusel olevate regulatsioonide suunas, kehtestades erinevaid nõudeid muuhulgas ka külmainete käitlemise viisidele. See aitaks kaasa professionaalsete kliimaettevõtete tekkele ning samas likvideeriks turult firmasid, kes ei taha või ei ole võimelised taolisi nõudeid järgima,” leiab Ramol Oja.

Kahju tekitanud paigaldaja vastutab kogu kahju eest Kes meil vastutab paigaldatud soojuspumba eest? Tarbijakaitseseaduse järgi vastutavad sellise soojuspumba eest nii seadme müüja kui paigaldaja. Kui klient on ostnud õhksoojuspumba ühest ettevõttest, aga paigaldusteenuse teisest, siis vastutab toote müüja selle tehniliste rikete eest ning paikapanija paigaldusviisi vastavuse eest konkreetse seadme paigaldusjuhendile, mille on väljastanud tehas. Meie tarbijakaitseseaduse kohaselt on minimaalne garantii müüdud ja paigaldatud tootele 2 aastat. Näiteks Panasonicu seadmetele annab tehas kompressorile 5aastase garantiikatte, mis on tunduvalt üle nõutava alammäära. “Juhul, kui seade ei ole nõuetekohaselt paigaldatud ning paikapanija on eiranud tehase väljastatud paigaldusjuhendi nõudeid, vastutab paigaldaja lõpptarbija ees kogu tegelikult tekitatud kahju ulatuses. Vääralt ülesseatud seade võib muuhulgas tähendada ka importijapoolset õigust keelduda toote garantiikattest! See tähendab, et paigaldaja, kelle vale paigaldusviisi tõttu on tekkinud kahju, peab selle lõpptarbijale korvama,” seletab Ramol Oja. Kahjuks arvavad tihtipeale ka need töötajad, kes on käinud ühe konkreetse brändi koolitusel, et sama paigaldusviis kehtib kõikide kaubamärkide puhul. Tegelikkuses see aga nii ei ole ning kui uurida erinevaid paigaldusjuhendeid, leiab sealt mitmeid põhimõttelisi erinevusi. Mis on kõige levinumad vead soojuspumba paigaldamisel? Ramol Oja sõnul on need kahtlemata nii vale asukoha valik kui ka ebaõige ruumile vastava võimsuse määramine. Üldjuhul tekitab soojuspumba ala- või üledimensioneerimine kliendile loodetud säästu asemel hoopis oodatust suuremat kulu. Pealegi teevad koolitusi mitteläbinud paigaldajad ka tehnilisi vigu, nagu sise- ja välisosa vaheline torutrassi pikkus, ühenduste vale kinnitus jne. “Tihtilugu oleme lõpptarbijatelt kuulnud, et nad on kelleltki ostnud mingi soojuspumba n-ö vähempakkumise teel ning tõdenud siis külmade ilmade saabudes, et seade ei suuda ruume ära kütta. Kindlasti soovitame klientidel vältida nn musti või mittepädevaid paigaldajaid – nood teevad töö ära küll odavalt, aga samas jätab selle kvaliteet soovida,” hoiatab spetsialist. Paigaldusel on vaja kindlasti jälgida ruumide paigutust ja avatust ning vastavalt sellele soovitada kliendile sobiva võimsuse ja asukohaga toode. Kogenud paigaldustehnik oskab üsna täpselt hinnata õhu liikumist ruumides. Kui konkreetse seadmega kogemusi pole, tuleb muidugi väga täpselt uurida vastavat juhendit, et vältida tehnilisi vigu. Loomulikult peab arvesse võtma ka paigaldusviisi lõpplahenduse esteetilist poolt.

Allikas: TM Kodu & ehitus