Õhksoojuspumbad vastavad lubadustele

  Energia kokkuhoiust rääkides on õhksoojuspumbad üks kuumemaid teemasid. Nende tõusvat populaarsust näitab seegi, et paigaldajatel on tööd mitu kuud ette kinni pandud. Uurime põhjalikult hulka õhksoojuspumpi ja püüame selgitada, kas nende suur menu on ka põhjendatud.

Kaasasime MTT (Soome Maa- ja Toidumajanduse Uurimiskeskuse maamajandustehnoloogia osakonna) külmalaboris läbiviidavasse uuringusse kuus uut ja suhteliselt efektiivset õhksoojuspumpa ning testisime nende ökonoomsust ja ekspluatatsiooniomadusi. Põhilised huviobjektid oli seadmete paljuräägitud COP (coefficient of performance) ehk soojustegur ning soojusenergia tootlus. Eelnevatest tuletatud energiasääst või säästupotentsiaal osutus õhksoojuspumpade hindamisel suurepäraseks uueks kriteeriumiks. Konkreetne, rahas mõõdetav teadmine õhksoojuspumpadega saavutatavast kokkuhoiust võib veelgi lisada usaldust soojuspumpade vastu. Kõik võrreldud õhksoojuspumbad olid nn 12. seeria seadmed (6 kW väljundvõimsusega pumbad – toim), mis sobivad hästi suuremapoolsete eramute ja korterite energiasäästlikeks soojatootjateks. Õhksoojuspump pole mingi väike investeering. Võrreldud pumpadest oli kõige odavam Gree (18 615 kr), kõige kallim aga Technibel (31 235 kr). IVT õhksoojuspumpasid müüakse ainult koos paigaldusega (võrreldud mudel maksis 39 140 kr), nii et hindu saab võrrelda ainult juhul, kui kõik paigaldushinnad on teada. Kütteseadmetega tegelevate ettevõtjate sõnul võib paigaldust tellides arvestada 7000–10 000 krooniga, olenevalt tööde mahust.

Seadmete võimsusklass Tavalisel inimesel on raske saada ülevaadet õhksoojuspumpade võimsusklassist, kui pumba kohta öeldakse näiteks, et see on 9. või 12. seeria seade – mis on näiteks eramutes tavalised. Selles võrdluses olevad õhksoojuspumbad on nn 12. seeria omad, kuid see ei ütle meile pumba võimsuse kohta suurt midagi. Nimelt viitab arv 12 seadme toodetud soojusenergia hulgale, mis tähendab 12 000 BTUd (Inglise soojusühik ehk British Thermal Unit, 1000 BTU = 0,293 kWh ja 1 BTU = 1,05505 kJ). Soojuspumpade võimsusklassist rääkides jäetakse lihtsustamise mõttes nullid BTU-väärtuse tagant ära. Õhksoojuspumpade efektiivsusklassi väljendamine BTU-põhisena pärineb Põhja-Ameerikast, kus jahutusseadmete võimsuse ühikuna on laialdases kasutuses “üks tonn jahutust” ehk 12 000 BTU/h. See vastab võimsusele, mis on vajalik ühe tonni (siin: short ton ehk u 907 kg) jää sulatamiseks 24 tunni jooksul. Nimetatud võimsus vastab umbes 3,51 kWle. Meil kasutatavasse mõõtühikute süsteemi üleminekuks tuleb korrutada BTU-väärtus 0,293 kWh-ga, näiteks 12 000 x 0,293 = 3 516 kW. Testitud Mitsubishi mudeli nimes kasutatakse seadme võimsusklassi väljendamiseks meie mõõtühikute süsteemile vastavat numbrit 35 (3,5 kW). Meil kasutatakse neid õhksoojuspumpi peamiselt kütmiseks, ja iga konkreetse objekti jaoks valitakse võimsusklassilt sobiv seade. Et asi ikka veel selgeks ei saaks, paistab õhksoojuspumpade mudelis märgitud võimsusklassi väljendav number viitavat hoopis jahutusvõimsusele. Sama seadme soojusvõimsus võib niisiis olla hoopis midagi muud! Tavaliselt annab tootja tehnilistes andmetes väljundvõimsuse ka kilovattides, teatud parameetritele viidates: näiteks IVT Nordic 12 FR-N, 12. seeria seadme võimsus küttele on 0,9–6 kW välistemperatuuril +6° ja sisetemperatuuril +20° (toim).

Paigaldamine Õhksoojuspumba hoolikas paigaldamine on süsteemi edasise funktsioneerimise seisukohast äärmiselt oluline. Teoorias on paigaldus selge ja isegi lihtne, kuid töö käigus tuleb ette mitmeid, ainult väljaõppe ja kogemusega omandatavaid peensusi. Õhksoojuspumpade välis- ja siseseadme asukoha valik on professionaali tasemel ettevõtmine, mille käigus arvestatakse hoone pindala ja ruumala, ruumide paiknemise, olemasoleva küttesüsteemi ja ventilatsiooniga ning paigaldamise keerukusastet mõjutavate võimalike ehituslike detailidega. Lisaks tuleb pumba siseseadme jaoks korraldada kondensatsioonivee väljutus, välisseadme jaoks sulatusvee väljutamise võimalus. Välisseadme asukoha valik mõjutab õhksoojuspumba tööd. Kas välisseade pannakse päikselisele või varjupoolele? Ka minimaalsed temperatuurierinevused võivad olla olulised. Võrreldud õhksoojuspumpade paigaldamist jälgides ja maaletoojate “õukonnapaigaldajatega” rääkides saime usaldusväärsed andmed paigaldamise põhitõdedest. On oluline, et teatud tööjärkudes kasutatakse eritööriistu, spetsiaalseid turva- ja kontrollimeetodeid ning seadmeid. Ettevalmistuste käigus laboritingimustes oli õhksoojuspumba paigaldamine ilmselt üks lihtsamaid ja sujuvamaid paigaldusi üldse. See läks tõepoolest ruttu: kastide avamisest õhksoojuspumba käivitamiseni kulus 2–2,5 tundi. Seejuures tuleb arvesse võtta, et tegemist oli vaid seadme tehnilise käivitamisega. Tegelikus elus kulub aluse paigaldamisele, torude vedamisele, isoleerimisele ja “karpipanekule”, kondensvee väljalaskmise korraldamisele jm tegevustele palju rohkem aega, sõltuvalt muidugi objektist. Õhksoojuspumba paigaldamisel on võib-olla kõige olulisem tegevus külmainetorude ühendamine sise- ja välisseadmega. Liitmikud peavad olema tihedad ja hermeetilised. Lõviosa asjatutest hooldusväljakutsetest tehakse lekkivate ühenduskohtade tõttu. Liitekohad saab hästi teha juba esimese korraga, kui paigaldaja kasutab selleks mõeldud spetsiaalseid tööriistu. Kui külmainetorud on lõigatud õigesse mõõtu, käsitsetakse toruotsi spetsiaalsete toruvaltsimise tööriistaga – sellega tehakse krae, mis kindlustab liitmiku tiheduse. Täiendavalt ühendust pingutades (korpuse liitmikmutrit pingutades kindlustatakse liitmiku hermeetilisus) tuleb kasutada momentvõtit. Pingutusmomendid on kirjas paigaldusjuhendis. Pärast külmainetorude ühendamist kasutasid mõned paigaldajad torude rõhu reguleerimiseks ja torustiku puhastamiseks lämmastikku. Torustik survestatakse ja lastakse tühjaks, mille käigus lämmastik kuivatab tõhusalt torudes oleva võimaliku niiskuse ja viib minema mustuseosakesed. Külmaine on välisseadme kompressoris. Sealt lastakse aine süsteemi sisse, kui torustik ja siseseade on alarõhul, vaakumis. Vaakum saavutatakse alarõhupumbaga, mille paigaldaja kinnitab välisseadme ventiili külge. Pumbal lastakse töötada umbes rõhul 101 kPa või vastavalt paigaldamisjuhendi andmetele. Vaakum saavutatakse 10–30 minutiga, sõltuvalt pumba jõudlusest. Välisseadmest lastakse külmaine alarõhul torudesse ja siseseadmesse, avades selleks sulgventiilid. Nüüd on soojuspump proovikasutuseks ja liitmike kontrollimiseks valmis. Pumba töötamisel on torud rõhu all. Ühenduste hermeetilisust võib kontrollida ka traditsioonilise seebiveemeetodiga, kuid professionaalid kasutavad selleks tänapäeval elektroonilist gaasilekete “nuusutajat”. Kui ühendused on kontrolli läbinud, siis võibki varsti tõdeda, et soojuspump käib nagu kellavärk.

Julgustavad tulemused Õhksoojuspump võimaldab märkimisväärset energiasäästu. Elamus, kus majapidamiselektri tarbimine on väike, tarbitakse energiat ilma õhksoojuspumbata 22 600 kWh. Õhksoojuspumbaga saab sellest kokku hoida 4 13 200 kWh (58%), mis juhul  energiatarbimine on 9 400 kWh. Palju majapidamiselektrit kasutavas majapidamises oleks energiatarbimine ilma õhksoojuspumbata 26 000 kWh, millest soojuspumbaga saavutatav energiasääst on 11 000 kWh (42%). Õhksoojuspumpade võrdlust koostades pöörati põhitähelepanu mõõdetavatele omadustele. Mõõtmised viidi läbi laboritingimustes. Soojuspumpade üldisele kasutusele, eriomadustele või tehnilistele peensustele ja viimaste toimivusele me hinnangut ei anna. Hinnatud on kuut omadust, mis kõik põhinevad mõõtmistulemustel. Kõige tähtsam neist on kütmise energiaefektiivsus. Soojusvõimsuse hindamiseks on valitud energiaefektiivsus osalisel võimsusel, millel on kõige suurem osakaal. Osalise võimsusega töötavate seadmete näitajad on kõige paremad, ka tegelikkuses töötavad õhksoojuspumbad enamasti osalise võimsusega. Osakaalult järgmine hinne on antud soojustegurile (COP) -7° juures. Sama hinde võiks anda ka keskmisele soojustegurile vahemikus +7° – -20°. Soojusvõimsuse hinded moodustuvad mõõdetud soojustootlikkusest. Kõrge võimsus on tähtsuse järjekorras alles kolmandal kohal, sest kui nupp põhja keerata, saab võimsust juurde. Õhksoojuspumpade soojusvõimsus, määrast sõltumata, on efektiivne alles hea soojusteguri korral. Ent ainult kõrge soojustegur ei küta maja ning kõrge soojusvõimsus ei ole tingimata efektiivne. Aga kui on tarvis ainult soojusvõimsust, saab neist pumpadest sedagi. Kui veel -20° juures on soojusvõimsust üle 3 kW, jääb üle sellise soojuspumba ees vaid mütsi kergitada. Jahutuse hinnetel, efektiivsusteguril ERR (Energy Efficiency Ratio) ja jahutusvõimsusel on kummalgi lõpphinnangus vaid 10% osakaalu. Mugavuskasutus on alati kulu, mis kütteperioodil, kasutamisintensiivsusest sõltuvalt, tarbib sääste. Siiski hangitakse õhksoojuspumbad tihti ka jahutust silmas pidades, mistõttu on olulised ka energiaefektiivsus ja jahutusvõimsus. Viimaste osakaal võrdluses on siiski väike, kuna jahutamisvajadust tuleb meie kliimas siiski väga vähe ette. Õhksoojuspumbad teevad mingil määral müra. Mõõtsime siseseadmete mürataset minimaalsel ja maksimaalsel puhumiskiirusel. Saadud mõõtmiste põhjal arvutatakse iga seadme keskmine mürataseme. Mõõtmine toimus 224 cm kaugusel siseseadmest. Võrdluse tulemustest on selgelt näha, et juhtrühma jõuavad neli seadet: IVT, Mitsubishi Electric, Panasonic ja Toshiba. Gree Artful on selles seltskonnas oma tüüpilise energiaefektiivsusega üsna keskel, samas kui Technibel jääb nii kõrge tasemega võistlusel sabassörkijaks. Technibeli jahutusvõimsus haihtus jahutusetestis hoopis ära. Tootja sõnul johtus see kaitsesüsteemist, millega kompressorit säästetakse suure koormuse korral. Soovime veel eraldi rõhutada, et juhtgrupi soojuspumpade tulemuste vahed on äärmiselt väikesed. See tähendab: reaalsuses määrab ühe või teise soojuspumbaga saavutatava kokkuhoiu tõenäoliselt pigem pumba asukoht ja kasutusviis kui tootja nimi. Kõik võrdlusse kaasatud õhksoojuspumbad on ülesannete kõrgusel ja võimaldavad küttekulusid kokku hoida. Kui hinnetetabelis on mitmel seadmel sama hinne, paigutatakse seadmed lõpphinnangu andmisel tähestiku järjekorda. Tabelit saab uurida ja kasutada vastavalt oma vajadustele, muutes osakaalu protsenti või jättes mõne omaduse üldse tähelepanuta. Sel juhul võivad muutuda ka antud punktid ja paremusjärjestus. Käesoleva võrdluse julgustavate tulemuste valguses õhutame kõiki, kelle koju õhksoojuspump sobiks, kiirustama ostuotsuse tegemisel. Õhksoojuspump tasub osta kohemaid, muidu ei jõua koos teistega soojusenergiat säästma!

Kuidas mõõdeti Mõõtmised viidi läbi Soome Maa- ja Toidumajanduse Uurimiskeskuse maamajandus- tehnoloogia osakonna MTT/Vakola külmakatsehoones Vihtis, kus temperatuuri saab reguleerida vahemikus -40° kuni +55°. Reguleerida saab ka hoone õhuniiskust. Katsehoone pikkus on 14,2 m, laius 5,5 m ja kõrgus 5,1 m. Seal viiakse muuhulgas läbi katsed erinevate seadmetega ja kuumas, külmkäivituse teste, kütte- ja jahutusseadmete teste ning toiduaineid vedavate kaubikute isolatsiooni ja jahutusvõimsuse mõõtmisi.

Mõõtmiste eesmärk Mõõtmistega selgitati õhksoojuspumpade soojusvõimsus ja energiatarve. Võrdlus viidi läbi erinevate välistemperatuuride juures, seevastu sisetemperatuur hoiti +20° juures. Katsete käigus oli võimalik mõõta ka soojuspumpade jahutusomadusi. Et tegemist oli õhksoojuspumpade võrdlusega, otsustati mõõtmised läbi viia külmhoones, kus kõiki seadmeid sai testida võrdsetes tingimustes. Ka erinevate välistemperatuuride mõju soojuspumpade võimsusele sai katsehoones testida usaldusväärsetes tingimustes. Mõõtmiste ettevalmistuse käigus jõuti järeldusele, et soojusvõimsuse mõõtmine pumba õhuvoolust ei anna usaldusväärseid tulemusi. Nimelt peaks sel juhul mõõtma nii siseseadme poolt puhutava õhuvoolu hulga kui ka õhutemperatuuri muutuse õhu sissevõtu- ja õhu väljumisavade vahel. Seetõttu otsustati pumpade võimsust mõõta kaudselt, nagu allpool selgitatud. Mõõtmiste jaoks valmistati ette 5 m pikkune, 2,3 m laiune ja 2 m kõrgune isoleeritud katsekonteiner. Sinna pandi kaks standardvõimsusega jahutusseadet, mis jahutasid õhku konteineris. Konteinerisse paigutati ka kaks reguleeritavat elektrisoojendit. Et tagada konteineriõhu segunemine, viidi sinna puhurid. Õhksoojuspumbad paigaldati konteineri seinale nii, et välisseadmed paiknesid välisseinal ja siseosad siseseinal. Korraga testiti kolme pumpa, mille asukoht ja töötamine oli üksteise suhtes võrdsed. Pumbad paigaldas maaletooja spetsialist. Enne mõõtmisi tehti pumpadele proovikasutus, et neid sisse töötada.

Standardmaja soojusenergia ja majapidamiselektri tarbimine ning õhksoojuspumbaga saadav energiasääst.

 

Standardmaja

Soojusenergia

Majapidamiselekter

Vabaenergiad

Sääst soojuspumbaga

Kokku, kWh

0 kWh 15000 0 -900 -10100 4900
300 kWh 11800 2700 -900 -7900 6600
500 kWh 10200 4500 -900 -6800 7900
700 kWh 8600 9300 -900 -5700 12200

LÕPPHINNANG

IVT Mudel: Nordic Inverter 12 GR-N

IVT Nordic Inverter annab sooja hästi ja teeb seda eeskujuliku energiaefektiivsusega. Testide käigus oli soojusvõimsus parimal juhul ligi 6 kW. Samaaegselt oli soojustegur isegi 3,39. IVT kõige suurem mõõdetud COP 5,32 saavutati 50% võimsusel +7kraadisel välistemperatuuril. IVT pääses 20kraadise pakasega 2 570vatise küttevõimsuseni, samas kui COP oli 2,13. Jahutamisfunktsiooni täidab IVT tõhusalt, samuti hea tulemusega. IVT siseseadme müratase on testitud seadmete keskmisest veidi kõrgem. IVTd iseloomustab “ühtlane käik”. Selle elektritarbimine on stabiilne: testimise ajal +7 kraadi juures osalisel võimsusel töötades oli muutus keskmisega võrreldes vaid +/-8 W. Praktikas tähendab see, et soojuspump reguleerib ja hoiab seatud siseõhutemperatuuri väga täpselt. IVT säästupotentsiaal näib olevat hea. Teoorias, eeltoodud jooniste põhjal, võib Helsingi vööndis säästa umbes 60–70%, energiavajadusest sõltuvalt. IVT kaugjuhtimispult on parajas mõõdus, sobib hästi pihku. Esil on vaid põhiseaded, ülejäänud on liugkatte all peidus. Displei on ülevaatlik ja sümbolid arusaadavad, kui need endale kasutusjuhendist selgeks teha. Puldi võib kas või naela otsa riputada, tagumisel küljel on selleks süvend. IVT-l on +10° miinimumsoojuse režiimnupp, millega on hea näiteks tühjalt seisvas suvilas miinimumsoojust hoida.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · jahutusvõimsus · töötab vaikselt

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Mitsubishi Electric Mudel: Kirigamine+ MSZ-FD35VAH

MITSUBISHIL on hea soojusvõimsus kombineeritud eeskujuliku energiaefektiivsusega. Soojusvõimsus, parimal juhul tublisti üle 6 kW, oli testitavatest soojuspumpadest üks parimaid. 50% võimsusel +7kraadise välistemperatuuri juures mõõdetud soojustegur andis Mitsubishile 5,43-ga teise koha. Keskmine soojustegur oli testitud seadmete keskmisel tasemel. Mitsubishi annab 3,1 kW soojust ka veel 20kraadise pakasega, aga COP jääb 1,72 juurde. Mitsubishi jahutab väga tõhusalt, jahutuse efektiivsustegur EER on hea. Mitsubishi siseseadme müratase on testitud seadmete keskmisest veidi kõrgem. Mitsubishi elektritarbimine on vahelduv. Osalisel koormusel, kus stabiilse temperatuuri hoidmine eeldab täpset juhtimist, kõigub Mitsubishi elektritarbimine kõige rohkem (+/- 170 W). Praktikas tähendab see, et ka sissepuhkeõhu temperatuur kõigub mingil määral, võrreldes seatud temperatuuriga. Mitsubishi säästupotentsiaal on heal tasemel. Arvutusmudeli järgi võiks sellega teoorias Helsingi piirkonnas soodsatel tingimustel saavutada umbes 60% säästu. Mitsubishi kaugjuhtimispult on parajas mõõdus ja lihtsalt mõistetav. Lülitid on paraja suurusega, nii kaane peal kui selle all. Kaanel on ainult ON/OFF lüliti ja kaks temperatuurilülitit. Sümbolid ja tekstid teevad kasutuse lihtsaks. Pulti võib hoida seinahoidikus. „I see” sensor suunab sooja või külma õhu voolu ruumis vastavalt vajadusele.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · energiaefektiivsus jahutamisel · jahutusvõimsus

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Toshiba Mudel: RAS-13S-ND

TOSHIBA puhul on kiiduväärt energiaefektiivsus ühendatud hea soojusvõimsusega. Toshiba saavutab parimal juhul umbes 4 kW soojusvõimsuse. Osalisel, 50% võimsusel küünib Toshiba kõige kõrgema soojustegurini, mis oli 5,62. Ka keskmine energiaefektiivsus oli paremate hulgas. Toshiba saavutab 20 külmakraadi juures 2 560 W küttevõimsuse soojusteguriga 2,03. Ka jahutamisel saavutab Toshiba energiaefektiivsuse osas kõrge koha, aga jahutusvõimsuselt jääb Toshiba küll tagumiste hulka. Toshiba siseseadme müratase on testitud seadmete hulgas keskmine. Toshiba elektritarbimine kõigub vähe. Osalisel koormusel oli see vaid +/- 6 W. Seega hoiab soojuspump seatud siseõhutemperatuuri väga täpselt. Toshibaga võiks arvutusmudeli järgi I kliimatsoonis saavutada soodsatel tingimustel isegi 65–68% energiasäästu. Ka Toshiba kaugjuhtimispult sobib hästi pihku. Selle pealmisel küljel on suured ja selged lülitid põhivalikute jaoks. Liugkaane all on seaded ja programmeerimisvõimalused, mida kasutatakse harvem. Sümbolid ja tekstid on head. Temperatuur on displeil näha eriti suurte numbritega. Toshibal on “My Comfort” valik, millega temperatuurimõõtmise funktsiooni saab soovi korral vahetada siseseadmelt kaugjuhtimispuldile. Pakendis on ka puldi seinahoidik.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · energiaefektiivsus jahutamisel · töötab vaikselt

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Panasonic Mudel: Flagship HE12GKE

PANASONICu kütab hästi ja hea energiaefektiivsusega. Parim soojusvõimsus +7 kraadi juures on üle 6 kW. Samal temperatuuril 50% võimsusega on Panasonicu soojustegur kõige enam 4,58. Panasonicust saab peadpööritava 3,4 kW võimsuse kätte ka veel 20 külmakraadiga, efektiivsustegur oli 1,74. Panasonicu energiaefektiivsus jahutusel on võrreldud seadmetest kõige suurem, aga jahutusvõimsus on vaid keskmisel tasemel. Panasonicu siseseadme müratase on keskmisest veidi kõrgem. Panasonicu elektritarbimine on osalisel võimsusel ühtlane, mis tähendab siseõhutemperatuuri väga täpset reguleerimist ja hoidmist. Tulpi ja kõveraid vaadates võiks oletada, et teoorias oleks Panasonicuga I kliimatsoonis võimalik saavutada soodsatel tingimustel umbes 63–66% energiasäästu. Panasonicu kaugjuhtimispult on ilmselgelt väiksem kui teistel. Selle lülitid ja displei on samuti väiksemad. Kõik seaded on puldi kaanel. Sümbolid ja lihtsad tekstid päästavad olukorra, kui vaid valikute inglisekeelsed nimed on arusaadavad. Muidugi saab neid ka juhendist vaadata. Paketis on ka puldi seinahoidik.

HEA · soojusvõimsus · energiaefektiivsus kütmisel · energiaefektiivsus jahutamisel

HALB –

ÜLDHINNE: 8,0 *** ________________________

Gree Mudel: Artful 12

Gree soojusvõimsus ja energiaefektiivsus on vägagi rahuldaval tasemel. Parimaks soojusvõimsuseks +7 kraadi juures mõõdeti 3,7 kW. Osalise võimsusega on Gree soojustegur maksimaalselt 4,58. Kahekümne miinuskraadi juures toodab Gree veel umbes 2,2 kW, soojusefektiivsus jääb aga 1,68 tasemele. Gree jahutusvõimsus on võrreldud seadmete keskmisest tulemusest kõrgem, aga jahutuse efektiivsus jääb keskmisele tunduvalt alla. Gree siseseadme müratase on ilmselgelt kõige väiksem. Osalisel võimsusel, mil temperatuuri reguleerimine nõuab täpsust, oli Gree elektritarbimine +7° juures ühtlane, kuid +2° juures kõikuv. Teoorias võiks Gree energiasääst soodsatel tingimustel I piirkonnas olla umbes 52–58%. Gree kaugjuhtimispult meenutab nii suuruse kui hõbedase värvi poolest Nokia kommunikaatorit. Selle displei on selge ja kõik nupud kaanel esil. Nuppudel on ainult võõrkeelsed tekstid, aga displei sümbolitest saab ka keeli oskamata aru. Greel on olemas “I feel” valik, millega saab temperatuurimõõtmise funktsiooni üle viia siseseadme sensoritelt kaugjuhtimispuldi sensoritele.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · töötab vaikselt · hind

HALB · energiaefektiivsus jahutamisel

ÜLDHINNE: 7,3 ** ________________________

Technibel Mudel: Techno GRF128R51

Technibel Techno küünib vaid rahuldava energiaefektiivsuseni ja toodab võrreldud seadmete hulgas üsna tagasihoidlikult soojusvõimsust. Osalisel võimsusel jäi 4,07 kõige suuremaks soojusteguriks. -20 kraadil oli Technibeli COP 1,39 ja küttevõimsus tõusis ca 1,8 kWni. Technibel saavutas +30° juures ca 2,4 kW jahutusvõimsuse, energiaefektiivsustegur oli samas vaid 1,81. Technibeli siseseadme müratase on allpool keskmist. Osalisel võimsusel, mil temperatuuri reguleerimise täpsus tuleb kõige paremini välja, Technibeli elektritarbimine +7° juures veidi kõikus (+/- 35 W), ja +2° juures kõikus veel rohkem (+/- 85 W). Teoorias võiks Technibel I kliimatsoonis anda umbes 47–55% energiasäästu. Technibeli kaugjuhtimispult erineb teistest oma pikliku kuju poolest. See sobib hästi kätte ja nupud on paraja suurusega. Nende disain ei lisa aga puldi kasutusmugavust. Nupud on hästi märgistatud, kuid ringis paiknemine teeb vajaliku nupu leidmise raskemaks kui tüüpiliselt ühes suunas paiknevate nuppudega pultidel. Displei on ülevaatlik ja sümbolid arusaadavad. Kaasas on ka seinale paigaldatav hoidik. Technibeli “I feel” valikuga saab temperatuuri mõõtmise funktsiooni vahetada siseseadmelt kaugjuhtimispuldile ja vastupidi.

HEA · töötab vaikselt

HALB · energiaefektiivsus · kütte- ja jahutusvõimsus

ÜLDHINNE: 6,5

Põhjalikumalt saad testiga tutvuda ajakirjas.

 Allikas: TM Kodu & ehitus

Воздушные тепловые насосы: • Gree Artful 12 • IVT Nordic Inverter 12 GR-N • Mitsubishi Electric Kirigamine+ MSZ-FD35VAH • Panasonic Flagship HE12GKE • Technibel Techno GRF128R51 • Toshiba RAS-13S-ND

  Говоря об экономии энергии, воздушные тепловые насосы являются одной из самых горячих тем. Об их растущей популярности свидетельствует то, что у монтажников работа окончена еще за несколько месяцев вперед. Мы основательно изучим множество воздушных тепловых насосов и постараемся выяснить – оправдан ли их выбор.

Мы привлекли MTT (отдел по сельскохозяйственным технологиям “Центр исследования сельскохозяйственной и продовольственной экономики Финляндии”) для проведения исследования в лаборатории холода шесть новых и относительно эффективных воздушных тепловых насосов и протестировали их экономичность и качество эксплуатации. Основные темы для обсуждения были: широко обсуждаемый коэффициент производительности установок, или коэффициент тепла, а также выработка тепловой энергии. Eelnevatest tuletatud energiasääst või säästupotentsiaal osutus õhksoojuspumpade hindamisel suurepäraseks uueks kriteeriumiks. Konkreetne, rahas mõõdetav teadmine õhksoojuspumpadega saavutatavast kokkuhoiust võib veelgi lisada usaldust soojuspumpade vastu. Kõik võrreldud õhksoojuspumbad olid nn 12. seeria seadmed (6 kW väljundvõimsusega pumbad – toim), mis sobivad hästi suuremapoolsete eramute ja korterite energiasäästlikeks soojatootjateks. Õhksoojuspump pole mingi väike investeering. Võrreldud pumpadest oli kõige odavam Gree (18 615 kr), kõige kallim aga Technibel (31 235 kr). IVT õhksoojuspumpasid müüakse ainult koos paigaldusega (võrreldud mudel maksis 39 140 kr), nii et hindu saab võrrelda ainult juhul, kui kõik paigaldushinnad on teada. Kütteseadmetega tegelevate ettevõtjate sõnul võib paigaldust tellides arvestada 7000–10 000 krooniga, olenevalt tööde mahust.

Seadmete võimsusklass Tavalisel inimesel on raske saada ülevaadet õhksoojuspumpade võimsusklassist, kui pumba kohta öeldakse näiteks, et see on 9. või 12. seeria seade – mis on näiteks eramutes tavalised. Selles võrdluses olevad õhksoojuspumbad on nn 12. seeria omad, kuid see ei ütle meile pumba võimsuse kohta suurt midagi. Nimelt viitab arv 12 seadme toodetud soojusenergia hulgale, mis tähendab 12 000 BTUd (Inglise soojusühik ehk British Thermal Unit, 1000 BTU = 0,293 kWh ja 1 BTU = 1,05505 kJ). Soojuspumpade võimsusklassist rääkides jäetakse lihtsustamise mõttes nullid BTU-väärtuse tagant ära. Õhksoojuspumpade efektiivsusklassi väljendamine BTU-põhisena pärineb Põhja-Ameerikast, kus jahutusseadmete võimsuse ühikuna on laialdases kasutuses “üks tonn jahutust” ehk 12 000 BTU/h. See vastab võimsusele, mis on vajalik ühe tonni (siin: short ton ehk u 907 kg) jää sulatamiseks 24 tunni jooksul. Nimetatud võimsus vastab umbes 3,51 kWle. Meil kasutatavasse mõõtühikute süsteemi üleminekuks tuleb korrutada BTU-väärtus 0,293 kWh-ga, näiteks 12 000 x 0,293 = 3 516 kW. Testitud Mitsubishi mudeli nimes kasutatakse seadme võimsusklassi väljendamiseks meie mõõtühikute süsteemile vastavat numbrit 35 (3,5 kW). Meil kasutatakse neid õhksoojuspumpi peamiselt kütmiseks, ja iga konkreetse objekti jaoks valitakse võimsusklassilt sobiv seade. Et asi ikka veel selgeks ei saaks, paistab õhksoojuspumpade mudelis märgitud võimsusklassi väljendav number viitavat hoopis jahutusvõimsusele. Sama seadme soojusvõimsus võib niisiis olla hoopis midagi muud! Tavaliselt annab tootja tehnilistes andmetes väljundvõimsuse ka kilovattides, teatud parameetritele viidates: näiteks IVT Nordic 12 FR-N, 12. seeria seadme võimsus küttele on 0,9–6 kW välistemperatuuril +6° ja sisetemperatuuril +20° (toim).

Paigaldamine Õhksoojuspumba hoolikas paigaldamine on süsteemi edasise funktsioneerimise seisukohast äärmiselt oluline. Teoorias on paigaldus selge ja isegi lihtne, kuid töö käigus tuleb ette mitmeid, ainult väljaõppe ja kogemusega omandatavaid peensusi. Õhksoojuspumpade välis- ja siseseadme asukoha valik on professionaali tasemel ettevõtmine, mille käigus arvestatakse hoone pindala ja ruumala, ruumide paiknemise, olemasoleva küttesüsteemi ja ventilatsiooniga ning paigaldamise keerukusastet mõjutavate võimalike ehituslike detailidega. Lisaks tuleb pumba siseseadme jaoks korraldada kondensatsioonivee väljutus, välisseadme jaoks sulatusvee väljutamise võimalus. Välisseadme asukoha valik mõjutab õhksoojuspumba tööd. Kas välisseade pannakse päikselisele või varjupoolele? Ka minimaalsed temperatuurierinevused võivad olla olulised. Võrreldud õhksoojuspumpade paigaldamist jälgides ja maaletoojate “õukonnapaigaldajatega” rääkides saime usaldusväärsed andmed paigaldamise põhitõdedest. On oluline, et teatud tööjärkudes kasutatakse eritööriistu, spetsiaalseid turva- ja kontrollimeetodeid ning seadmeid. Ettevalmistuste käigus laboritingimustes oli õhksoojuspumba paigaldamine ilmselt üks lihtsamaid ja sujuvamaid paigaldusi üldse. See läks tõepoolest ruttu: kastide avamisest õhksoojuspumba käivitamiseni kulus 2–2,5 tundi. Seejuures tuleb arvesse võtta, et tegemist oli vaid seadme tehnilise käivitamisega. Tegelikus elus kulub aluse paigaldamisele, torude vedamisele, isoleerimisele ja “karpipanekule”, kondensvee väljalaskmise korraldamisele jm tegevustele palju rohkem aega, sõltuvalt muidugi objektist. Õhksoojuspumba paigaldamisel on võib-olla kõige olulisem tegevus külmainetorude ühendamine sise- ja välisseadmega. Liitmikud peavad olema tihedad ja hermeetilised. Lõviosa asjatutest hooldusväljakutsetest tehakse lekkivate ühenduskohtade tõttu. Liitekohad saab hästi teha juba esimese korraga, kui paigaldaja kasutab selleks mõeldud spetsiaalseid tööriistu. Kui külmainetorud on lõigatud õigesse mõõtu, käsitsetakse toruotsi spetsiaalsete toruvaltsimise tööriistaga – sellega tehakse krae, mis kindlustab liitmiku tiheduse. Täiendavalt ühendust pingutades (korpuse liitmikmutrit pingutades kindlustatakse liitmiku hermeetilisus) tuleb kasutada momentvõtit. Pingutusmomendid on kirjas paigaldusjuhendis. Pärast külmainetorude ühendamist kasutasid mõned paigaldajad torude rõhu reguleerimiseks ja torustiku puhastamiseks lämmastikku. Torustik survestatakse ja lastakse tühjaks, mille käigus lämmastik kuivatab tõhusalt torudes oleva võimaliku niiskuse ja viib minema mustuseosakesed. Külmaine on välisseadme kompressoris. Sealt lastakse aine süsteemi sisse, kui torustik ja siseseade on alarõhul, vaakumis. Vaakum saavutatakse alarõhupumbaga, mille paigaldaja kinnitab välisseadme ventiili külge. Pumbal lastakse töötada umbes rõhul 101 kPa või vastavalt paigaldamisjuhendi andmetele. Vaakum saavutatakse 10–30 minutiga, sõltuvalt pumba jõudlusest. Välisseadmest lastakse külmaine alarõhul torudesse ja siseseadmesse, avades selleks sulgventiilid. Nüüd on soojuspump proovikasutuseks ja liitmike kontrollimiseks valmis. Pumba töötamisel on torud rõhu all. Ühenduste hermeetilisust võib kontrollida ka traditsioonilise seebiveemeetodiga, kuid professionaalid kasutavad selleks tänapäeval elektroonilist gaasilekete “nuusutajat”. Kui ühendused on kontrolli läbinud, siis võibki varsti tõdeda, et soojuspump käib nagu kellavärk.

Julgustavad tulemused Õhksoojuspump võimaldab märkimisväärset energiasäästu. Elamus, kus majapidamiselektri tarbimine on väike, tarbitakse energiat ilma õhksoojuspumbata 22 600 kWh. Õhksoojuspumbaga saab sellest kokku hoida 4 13 200 kWh (58%), mis juhul  energiatarbimine on 9 400 kWh. Palju majapidamiselektrit kasutavas majapidamises oleks energiatarbimine ilma õhksoojuspumbata 26 000 kWh, millest soojuspumbaga saavutatav energiasääst on 11 000 kWh (42%). Õhksoojuspumpade võrdlust koostades pöörati põhitähelepanu mõõdetavatele omadustele. Mõõtmised viidi läbi laboritingimustes. Soojuspumpade üldisele kasutusele, eriomadustele või tehnilistele peensustele ja viimaste toimivusele me hinnangut ei anna. Hinnatud on kuut omadust, mis kõik põhinevad mõõtmistulemustel. Kõige tähtsam neist on kütmise energiaefektiivsus. Soojusvõimsuse hindamiseks on valitud energiaefektiivsus osalisel võimsusel, millel on kõige suurem osakaal. Osalise võimsusega töötavate seadmete näitajad on kõige paremad, ka tegelikkuses töötavad õhksoojuspumbad enamasti osalise võimsusega. Osakaalult järgmine hinne on antud soojustegurile (COP) -7° juures. Sama hinde võiks anda ka keskmisele soojustegurile vahemikus +7° – -20°. Soojusvõimsuse hinded moodustuvad mõõdetud soojustootlikkusest. Kõrge võimsus on tähtsuse järjekorras alles kolmandal kohal, sest kui nupp põhja keerata, saab võimsust juurde. Õhksoojuspumpade soojusvõimsus, määrast sõltumata, on efektiivne alles hea soojusteguri korral. Ent ainult kõrge soojustegur ei küta maja ning kõrge soojusvõimsus ei ole tingimata efektiivne. Aga kui on tarvis ainult soojusvõimsust, saab neist pumpadest sedagi. Kui veel -20° juures on soojusvõimsust üle 3 kW, jääb üle sellise soojuspumba ees vaid mütsi kergitada. Jahutuse hinnetel, efektiivsusteguril ERR (Energy Efficiency Ratio) ja jahutusvõimsusel on kummalgi lõpphinnangus vaid 10% osakaalu. Mugavuskasutus on alati kulu, mis kütteperioodil, kasutamisintensiivsusest sõltuvalt, tarbib sääste. Siiski hangitakse õhksoojuspumbad tihti ka jahutust silmas pidades, mistõttu on olulised ka energiaefektiivsus ja jahutusvõimsus. Viimaste osakaal võrdluses on siiski väike, kuna jahutamisvajadust tuleb meie kliimas siiski väga vähe ette. Õhksoojuspumbad teevad mingil määral müra. Mõõtsime siseseadmete mürataset minimaalsel ja maksimaalsel puhumiskiirusel. Saadud mõõtmiste põhjal arvutatakse iga seadme keskmine mürataseme. Mõõtmine toimus 224 cm kaugusel siseseadmest. Võrdluse tulemustest on selgelt näha, et juhtrühma jõuavad neli seadet: IVT, Mitsubishi Electric, Panasonic ja Toshiba. Gree Artful on selles seltskonnas oma tüüpilise energiaefektiivsusega üsna keskel, samas kui Technibel jääb nii kõrge tasemega võistlusel sabassörkijaks. Technibeli jahutusvõimsus haihtus jahutusetestis hoopis ära. Tootja sõnul johtus see kaitsesüsteemist, millega kompressorit säästetakse suure koormuse korral. Soovime veel eraldi rõhutada, et juhtgrupi soojuspumpade tulemuste vahed on äärmiselt väikesed. See tähendab: reaalsuses määrab ühe või teise soojuspumbaga saavutatava kokkuhoiu tõenäoliselt pigem pumba asukoht ja kasutusviis kui tootja nimi. Kõik võrdlusse kaasatud õhksoojuspumbad on ülesannete kõrgusel ja võimaldavad küttekulusid kokku hoida. Kui hinnetetabelis on mitmel seadmel sama hinne, paigutatakse seadmed lõpphinnangu andmisel tähestiku järjekorda. Tabelit saab uurida ja kasutada vastavalt oma vajadustele, muutes osakaalu protsenti või jättes mõne omaduse üldse tähelepanuta. Sel juhul võivad muutuda ka antud punktid ja paremusjärjestus. Käesoleva võrdluse julgustavate tulemuste valguses õhutame kõiki, kelle koju õhksoojuspump sobiks, kiirustama ostuotsuse tegemisel. Õhksoojuspump tasub osta kohemaid, muidu ei jõua koos teistega soojusenergiat säästma!

Kuidas mõõdeti Mõõtmised viidi läbi Soome Maa- ja Toidumajanduse Uurimiskeskuse maamajandus- tehnoloogia osakonna MTT/Vakola külmakatsehoones Vihtis, kus temperatuuri saab reguleerida vahemikus -40° kuni +55°. Reguleerida saab ka hoone õhuniiskust. Katsehoone pikkus on 14,2 m, laius 5,5 m ja kõrgus 5,1 m. Seal viiakse muuhulgas läbi katsed erinevate seadmetega ja kuumas, külmkäivituse teste, kütte- ja jahutusseadmete teste ning toiduaineid vedavate kaubikute isolatsiooni ja jahutusvõimsuse mõõtmisi.

Mõõtmiste eesmärk Mõõtmistega selgitati õhksoojuspumpade soojusvõimsus ja energiatarve. Võrdlus viidi läbi erinevate välistemperatuuride juures, seevastu sisetemperatuur hoiti +20° juures. Katsete käigus oli võimalik mõõta ka soojuspumpade jahutusomadusi. Et tegemist oli õhksoojuspumpade võrdlusega, otsustati mõõtmised läbi viia külmhoones, kus kõiki seadmeid sai testida võrdsetes tingimustes. Ka erinevate välistemperatuuride mõju soojuspumpade võimsusele sai katsehoones testida usaldusväärsetes tingimustes. Mõõtmiste ettevalmistuse käigus jõuti järeldusele, et soojusvõimsuse mõõtmine pumba õhuvoolust ei anna usaldusväärseid tulemusi. Nimelt peaks sel juhul mõõtma nii siseseadme poolt puhutava õhuvoolu hulga kui ka õhutemperatuuri muutuse õhu sissevõtu- ja õhu väljumisavade vahel. Seetõttu otsustati pumpade võimsust mõõta kaudselt, nagu allpool selgitatud. Mõõtmiste jaoks valmistati ette 5 m pikkune, 2,3 m laiune ja 2 m kõrgune isoleeritud katsekonteiner. Sinna pandi kaks standardvõimsusega jahutusseadet, mis jahutasid õhku konteineris. Konteinerisse paigutati ka kaks reguleeritavat elektrisoojendit. Et tagada konteineriõhu segunemine, viidi sinna puhurid. Õhksoojuspumbad paigaldati konteineri seinale nii, et välisseadmed paiknesid välisseinal ja siseosad siseseinal. Korraga testiti kolme pumpa, mille asukoht ja töötamine oli üksteise suhtes võrdsed. Pumbad paigaldas maaletooja spetsialist. Enne mõõtmisi tehti pumpadele proovikasutus, et neid sisse töötada.

Standardmaja soojusenergia ja majapidamiselektri tarbimine ning õhksoojuspumbaga saadav energiasääst.

 

Standardmaja

Soojusenergia

Majapidamiselekter

Vabaenergiad

Sääst soojuspumbaga

Kokku, kWh

0 kWh 15000 0 -900 -10100 4900
300 kWh 11800 2700 -900 -7900 6600
500 kWh 10200 4500 -900 -6800 7900
700 kWh 8600 9300 -900 -5700 12200

LÕPPHINNANG

IVT Mudel: Nordic Inverter 12 GR-N

IVT Nordic Inverter annab sooja hästi ja teeb seda eeskujuliku energiaefektiivsusega. Testide käigus oli soojusvõimsus parimal juhul ligi 6 kW. Samaaegselt oli soojustegur isegi 3,39. IVT kõige suurem mõõdetud COP 5,32 saavutati 50% võimsusel +7kraadisel välistemperatuuril. IVT pääses 20kraadise pakasega 2 570vatise küttevõimsuseni, samas kui COP oli 2,13. Jahutamisfunktsiooni täidab IVT tõhusalt, samuti hea tulemusega. IVT siseseadme müratase on testitud seadmete keskmisest veidi kõrgem. IVTd iseloomustab “ühtlane käik”. Selle elektritarbimine on stabiilne: testimise ajal +7 kraadi juures osalisel võimsusel töötades oli muutus keskmisega võrreldes vaid +/-8 W. Praktikas tähendab see, et soojuspump reguleerib ja hoiab seatud siseõhutemperatuuri väga täpselt. IVT säästupotentsiaal näib olevat hea. Teoorias, eeltoodud jooniste põhjal, võib Helsingi vööndis säästa umbes 60–70%, energiavajadusest sõltuvalt. IVT kaugjuhtimispult on parajas mõõdus, sobib hästi pihku. Esil on vaid põhiseaded, ülejäänud on liugkatte all peidus. Displei on ülevaatlik ja sümbolid arusaadavad, kui need endale kasutusjuhendist selgeks teha. Puldi võib kas või naela otsa riputada, tagumisel küljel on selleks süvend. IVT-l on +10° miinimumsoojuse režiimnupp, millega on hea näiteks tühjalt seisvas suvilas miinimumsoojust hoida.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · jahutusvõimsus · töötab vaikselt

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Mitsubishi Electric Mudel: Kirigamine+ MSZ-FD35VAH

MITSUBISHIL on hea soojusvõimsus kombineeritud eeskujuliku energiaefektiivsusega. Soojusvõimsus, parimal juhul tublisti üle 6 kW, oli testitavatest soojuspumpadest üks parimaid. 50% võimsusel +7kraadise välistemperatuuri juures mõõdetud soojustegur andis Mitsubishile 5,43-ga teise koha. Keskmine soojustegur oli testitud seadmete keskmisel tasemel. Mitsubishi annab 3,1 kW soojust ka veel 20kraadise pakasega, aga COP jääb 1,72 juurde. Mitsubishi jahutab väga tõhusalt, jahutuse efektiivsustegur EER on hea. Mitsubishi siseseadme müratase on testitud seadmete keskmisest veidi kõrgem. Mitsubishi elektritarbimine on vahelduv. Osalisel koormusel, kus stabiilse temperatuuri hoidmine eeldab täpset juhtimist, kõigub Mitsubishi elektritarbimine kõige rohkem (+/- 170 W). Praktikas tähendab see, et ka sissepuhkeõhu temperatuur kõigub mingil määral, võrreldes seatud temperatuuriga. Mitsubishi säästupotentsiaal on heal tasemel. Arvutusmudeli järgi võiks sellega teoorias Helsingi piirkonnas soodsatel tingimustel saavutada umbes 60% säästu. Mitsubishi kaugjuhtimispult on parajas mõõdus ja lihtsalt mõistetav. Lülitid on paraja suurusega, nii kaane peal kui selle all. Kaanel on ainult ON/OFF lüliti ja kaks temperatuurilülitit. Sümbolid ja tekstid teevad kasutuse lihtsaks. Pulti võib hoida seinahoidikus. „I see” sensor suunab sooja või külma õhu voolu ruumis vastavalt vajadusele.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · energiaefektiivsus jahutamisel · jahutusvõimsus

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Toshiba Mudel: RAS-13S-ND

TOSHIBA puhul on kiiduväärt energiaefektiivsus ühendatud hea soojusvõimsusega. Toshiba saavutab parimal juhul umbes 4 kW soojusvõimsuse. Osalisel, 50% võimsusel küünib Toshiba kõige kõrgema soojustegurini, mis oli 5,62. Ka keskmine energiaefektiivsus oli paremate hulgas. Toshiba saavutab 20 külmakraadi juures 2 560 W küttevõimsuse soojusteguriga 2,03. Ka jahutamisel saavutab Toshiba energiaefektiivsuse osas kõrge koha, aga jahutusvõimsuselt jääb Toshiba küll tagumiste hulka. Toshiba siseseadme müratase on testitud seadmete hulgas keskmine. Toshiba elektritarbimine kõigub vähe. Osalisel koormusel oli see vaid +/- 6 W. Seega hoiab soojuspump seatud siseõhutemperatuuri väga täpselt. Toshibaga võiks arvutusmudeli järgi I kliimatsoonis saavutada soodsatel tingimustel isegi 65–68% energiasäästu. Ka Toshiba kaugjuhtimispult sobib hästi pihku. Selle pealmisel küljel on suured ja selged lülitid põhivalikute jaoks. Liugkaane all on seaded ja programmeerimisvõimalused, mida kasutatakse harvem. Sümbolid ja tekstid on head. Temperatuur on displeil näha eriti suurte numbritega. Toshibal on “My Comfort” valik, millega temperatuurimõõtmise funktsiooni saab soovi korral vahetada siseseadmelt kaugjuhtimispuldile. Pakendis on ka puldi seinahoidik.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · energiaefektiivsus jahutamisel · töötab vaikselt

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Panasonic Mudel: Flagship HE12GKE

PANASONICu kütab hästi ja hea energiaefektiivsusega. Parim soojusvõimsus +7 kraadi juures on üle 6 kW. Samal temperatuuril 50% võimsusega on Panasonicu soojustegur kõige enam 4,58. Panasonicust saab peadpööritava 3,4 kW võimsuse kätte ka veel 20 külmakraadiga, efektiivsustegur oli 1,74. Panasonicu energiaefektiivsus jahutusel on võrreldud seadmetest kõige suurem, aga jahutusvõimsus on vaid keskmisel tasemel. Panasonicu siseseadme müratase on keskmisest veidi kõrgem. Panasonicu elektritarbimine on osalisel võimsusel ühtlane, mis tähendab siseõhutemperatuuri väga täpset reguleerimist ja hoidmist. Tulpi ja kõveraid vaadates võiks oletada, et teoorias oleks Panasonicuga I kliimatsoonis võimalik saavutada soodsatel tingimustel umbes 63–66% energiasäästu. Panasonicu kaugjuhtimispult on ilmselgelt väiksem kui teistel. Selle lülitid ja displei on samuti väiksemad. Kõik seaded on puldi kaanel. Sümbolid ja lihtsad tekstid päästavad olukorra, kui vaid valikute inglisekeelsed nimed on arusaadavad. Muidugi saab neid ka juhendist vaadata. Paketis on ka puldi seinahoidik.

HEA · soojusvõimsus · energiaefektiivsus kütmisel · energiaefektiivsus jahutamisel

HALB –

ÜLDHINNE: 8,0 *** ________________________

Gree Mudel: Artful 12

Gree soojusvõimsus ja energiaefektiivsus on vägagi rahuldaval tasemel. Parimaks soojusvõimsuseks +7 kraadi juures mõõdeti 3,7 kW. Osalise võimsusega on Gree soojustegur maksimaalselt 4,58. Kahekümne miinuskraadi juures toodab Gree veel umbes 2,2 kW, soojusefektiivsus jääb aga 1,68 tasemele. Gree jahutusvõimsus on võrreldud seadmete keskmisest tulemusest kõrgem, aga jahutuse efektiivsus jääb keskmisele tunduvalt alla. Gree siseseadme müratase on ilmselgelt kõige väiksem. Osalisel võimsusel, mil temperatuuri reguleerimine nõuab täpsust, oli Gree elektritarbimine +7° juures ühtlane, kuid +2° juures kõikuv. Teoorias võiks Gree energiasääst soodsatel tingimustel I piirkonnas olla umbes 52–58%. Gree kaugjuhtimispult meenutab nii suuruse kui hõbedase värvi poolest Nokia kommunikaatorit. Selle displei on selge ja kõik nupud kaanel esil. Nuppudel on ainult võõrkeelsed tekstid, aga displei sümbolitest saab ka keeli oskamata aru. Greel on olemas “I feel” valik, millega saab temperatuurimõõtmise funktsiooni üle viia siseseadme sensoritelt kaugjuhtimispuldi sensoritele.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · töötab vaikselt · hind

HALB · energiaefektiivsus jahutamisel

ÜLDHINNE: 7,3 ** ________________________

Technibel Mudel: Techno GRF128R51

Technibel Techno küünib vaid rahuldava energiaefektiivsuseni ja toodab võrreldud seadmete hulgas üsna tagasihoidlikult soojusvõimsust. Osalisel võimsusel jäi 4,07 kõige suuremaks soojusteguriks. -20 kraadil oli Technibeli COP 1,39 ja küttevõimsus tõusis ca 1,8 kWni. Technibel saavutas +30° juures ca 2,4 kW jahutusvõimsuse, energiaefektiivsustegur oli samas vaid 1,81. Technibeli siseseadme müratase on allpool keskmist. Osalisel võimsusel, mil temperatuuri reguleerimise täpsus tuleb kõige paremini välja, Technibeli elektritarbimine +7° juures veidi kõikus (+/- 35 W), ja +2° juures kõikus veel rohkem (+/- 85 W). Teoorias võiks Technibel I kliimatsoonis anda umbes 47–55% energiasäästu. Technibeli kaugjuhtimispult erineb teistest oma pikliku kuju poolest. See sobib hästi kätte ja nupud on paraja suurusega. Nende disain ei lisa aga puldi kasutusmugavust. Nupud on hästi märgistatud, kuid ringis paiknemine teeb vajaliku nupu leidmise raskemaks kui tüüpiliselt ühes suunas paiknevate nuppudega pultidel. Displei on ülevaatlik ja sümbolid arusaadavad. Kaasas on ka seinale paigaldatav hoidik. Technibeli “I feel” valikuga saab temperatuuri mõõtmise funktsiooni vahetada siseseadmelt kaugjuhtimispuldile ja vastupidi.

HEA · töötab vaikselt

HALB · energiaefektiivsus · kütte- ja jahutusvõimsus

ÜLDHINNE: 6,5

Põhjalikumalt saad testiga tutvuda ajakirjas.

 Allikas: TM Kodu & ehitus

Õhksoojuspumbad: • Gree Artful 12 • IVT Nordic Inverter 12 GR-N • Mitsubishi Electric Kirigamine+ MSZ-FD35VAH • Panasonic Flagship HE12GKE • Technibel Techno GRF128R51 • Toshiba RAS-13S-ND

  Energia kokkuhoiust rääkides on õhksoojuspumbad üks kuumemaid teemasid. Nende tõusvat populaarsust näitab seegi, et paigaldajatel on tööd mitu kuud ette kinni pandud. Uurime põhjalikult hulka õhksoojuspumpi ja püüame selgitada, kas nende suur menu on ka põhjendatud.

Kaasasime MTT (Soome Maa- ja Toidumajanduse Uurimiskeskuse maamajandustehnoloogia osakonna) külmalaboris läbiviidavasse uuringusse kuus uut ja suhteliselt efektiivset õhksoojuspumpa ning testisime nende ökonoomsust ja ekspluatatsiooniomadusi. Põhilised huviobjektid oli seadmete paljuräägitud COP (coefficient of performance) ehk soojustegur ning soojusenergia tootlus. Eelnevatest tuletatud energiasääst või säästupotentsiaal osutus õhksoojuspumpade hindamisel suurepäraseks uueks kriteeriumiks. Konkreetne, rahas mõõdetav teadmine õhksoojuspumpadega saavutatavast kokkuhoiust võib veelgi lisada usaldust soojuspumpade vastu. Kõik võrreldud õhksoojuspumbad olid nn 12. seeria seadmed (6 kW väljundvõimsusega pumbad – toim), mis sobivad hästi suuremapoolsete eramute ja korterite energiasäästlikeks soojatootjateks. Õhksoojuspump pole mingi väike investeering. Võrreldud pumpadest oli kõige odavam Gree (18 615 kr), kõige kallim aga Technibel (31 235 kr). IVT õhksoojuspumpasid müüakse ainult koos paigaldusega (võrreldud mudel maksis 39 140 kr), nii et hindu saab võrrelda ainult juhul, kui kõik paigaldushinnad on teada. Kütteseadmetega tegelevate ettevõtjate sõnul võib paigaldust tellides arvestada 7000–10 000 krooniga, olenevalt tööde mahust.

Seadmete võimsusklass Tavalisel inimesel on raske saada ülevaadet õhksoojuspumpade võimsusklassist, kui pumba kohta öeldakse näiteks, et see on 9. või 12. seeria seade – mis on näiteks eramutes tavalised. Selles võrdluses olevad õhksoojuspumbad on nn 12. seeria omad, kuid see ei ütle meile pumba võimsuse kohta suurt midagi. Nimelt viitab arv 12 seadme toodetud soojusenergia hulgale, mis tähendab 12 000 BTUd (Inglise soojusühik ehk British Thermal Unit, 1000 BTU = 0,293 kWh ja 1 BTU = 1,05505 kJ). Soojuspumpade võimsusklassist rääkides jäetakse lihtsustamise mõttes nullid BTU-väärtuse tagant ära. Õhksoojuspumpade efektiivsusklassi väljendamine BTU-põhisena pärineb Põhja-Ameerikast, kus jahutusseadmete võimsuse ühikuna on laialdases kasutuses “üks tonn jahutust” ehk 12 000 BTU/h. See vastab võimsusele, mis on vajalik ühe tonni (siin: short ton ehk u 907 kg) jää sulatamiseks 24 tunni jooksul. Nimetatud võimsus vastab umbes 3,51 kWle. Meil kasutatavasse mõõtühikute süsteemi üleminekuks tuleb korrutada BTU-väärtus 0,293 kWh-ga, näiteks 12 000 x 0,293 = 3 516 kW. Testitud Mitsubishi mudeli nimes kasutatakse seadme võimsusklassi väljendamiseks meie mõõtühikute süsteemile vastavat numbrit 35 (3,5 kW). Meil kasutatakse neid õhksoojuspumpi peamiselt kütmiseks, ja iga konkreetse objekti jaoks valitakse võimsusklassilt sobiv seade. Et asi ikka veel selgeks ei saaks, paistab õhksoojuspumpade mudelis märgitud võimsusklassi väljendav number viitavat hoopis jahutusvõimsusele. Sama seadme soojusvõimsus võib niisiis olla hoopis midagi muud! Tavaliselt annab tootja tehnilistes andmetes väljundvõimsuse ka kilovattides, teatud parameetritele viidates: näiteks IVT Nordic 12 FR-N, 12. seeria seadme võimsus küttele on 0,9–6 kW välistemperatuuril +6° ja sisetemperatuuril +20° (toim).

Paigaldamine Õhksoojuspumba hoolikas paigaldamine on süsteemi edasise funktsioneerimise seisukohast äärmiselt oluline. Teoorias on paigaldus selge ja isegi lihtne, kuid töö käigus tuleb ette mitmeid, ainult väljaõppe ja kogemusega omandatavaid peensusi. Õhksoojuspumpade välis- ja siseseadme asukoha valik on professionaali tasemel ettevõtmine, mille käigus arvestatakse hoone pindala ja ruumala, ruumide paiknemise, olemasoleva küttesüsteemi ja ventilatsiooniga ning paigaldamise keerukusastet mõjutavate võimalike ehituslike detailidega. Lisaks tuleb pumba siseseadme jaoks korraldada kondensatsioonivee väljutus, välisseadme jaoks sulatusvee väljutamise võimalus. Välisseadme asukoha valik mõjutab õhksoojuspumba tööd. Kas välisseade pannakse päikselisele või varjupoolele? Ka minimaalsed temperatuurierinevused võivad olla olulised. Võrreldud õhksoojuspumpade paigaldamist jälgides ja maaletoojate “õukonnapaigaldajatega” rääkides saime usaldusväärsed andmed paigaldamise põhitõdedest. On oluline, et teatud tööjärkudes kasutatakse eritööriistu, spetsiaalseid turva- ja kontrollimeetodeid ning seadmeid. Ettevalmistuste käigus laboritingimustes oli õhksoojuspumba paigaldamine ilmselt üks lihtsamaid ja sujuvamaid paigaldusi üldse. See läks tõepoolest ruttu: kastide avamisest õhksoojuspumba käivitamiseni kulus 2–2,5 tundi. Seejuures tuleb arvesse võtta, et tegemist oli vaid seadme tehnilise käivitamisega. Tegelikus elus kulub aluse paigaldamisele, torude vedamisele, isoleerimisele ja “karpipanekule”, kondensvee väljalaskmise korraldamisele jm tegevustele palju rohkem aega, sõltuvalt muidugi objektist. Õhksoojuspumba paigaldamisel on võib-olla kõige olulisem tegevus külmainetorude ühendamine sise- ja välisseadmega. Liitmikud peavad olema tihedad ja hermeetilised. Lõviosa asjatutest hooldusväljakutsetest tehakse lekkivate ühenduskohtade tõttu. Liitekohad saab hästi teha juba esimese korraga, kui paigaldaja kasutab selleks mõeldud spetsiaalseid tööriistu. Kui külmainetorud on lõigatud õigesse mõõtu, käsitsetakse toruotsi spetsiaalsete toruvaltsimise tööriistaga – sellega tehakse krae, mis kindlustab liitmiku tiheduse. Täiendavalt ühendust pingutades (korpuse liitmikmutrit pingutades kindlustatakse liitmiku hermeetilisus) tuleb kasutada momentvõtit. Pingutusmomendid on kirjas paigaldusjuhendis. Pärast külmainetorude ühendamist kasutasid mõned paigaldajad torude rõhu reguleerimiseks ja torustiku puhastamiseks lämmastikku. Torustik survestatakse ja lastakse tühjaks, mille käigus lämmastik kuivatab tõhusalt torudes oleva võimaliku niiskuse ja viib minema mustuseosakesed. Külmaine on välisseadme kompressoris. Sealt lastakse aine süsteemi sisse, kui torustik ja siseseade on alarõhul, vaakumis. Vaakum saavutatakse alarõhupumbaga, mille paigaldaja kinnitab välisseadme ventiili külge. Pumbal lastakse töötada umbes rõhul 101 kPa või vastavalt paigaldamisjuhendi andmetele. Vaakum saavutatakse 10–30 minutiga, sõltuvalt pumba jõudlusest. Välisseadmest lastakse külmaine alarõhul torudesse ja siseseadmesse, avades selleks sulgventiilid. Nüüd on soojuspump proovikasutuseks ja liitmike kontrollimiseks valmis. Pumba töötamisel on torud rõhu all. Ühenduste hermeetilisust võib kontrollida ka traditsioonilise seebiveemeetodiga, kuid professionaalid kasutavad selleks tänapäeval elektroonilist gaasilekete “nuusutajat”. Kui ühendused on kontrolli läbinud, siis võibki varsti tõdeda, et soojuspump käib nagu kellavärk.

Julgustavad tulemused Õhksoojuspump võimaldab märkimisväärset energiasäästu. Elamus, kus majapidamiselektri tarbimine on väike, tarbitakse energiat ilma õhksoojuspumbata 22 600 kWh. Õhksoojuspumbaga saab sellest kokku hoida 4 13 200 kWh (58%), mis juhul  energiatarbimine on 9 400 kWh. Palju majapidamiselektrit kasutavas majapidamises oleks energiatarbimine ilma õhksoojuspumbata 26 000 kWh, millest soojuspumbaga saavutatav energiasääst on 11 000 kWh (42%). Õhksoojuspumpade võrdlust koostades pöörati põhitähelepanu mõõdetavatele omadustele. Mõõtmised viidi läbi laboritingimustes. Soojuspumpade üldisele kasutusele, eriomadustele või tehnilistele peensustele ja viimaste toimivusele me hinnangut ei anna. Hinnatud on kuut omadust, mis kõik põhinevad mõõtmistulemustel. Kõige tähtsam neist on kütmise energiaefektiivsus. Soojusvõimsuse hindamiseks on valitud energiaefektiivsus osalisel võimsusel, millel on kõige suurem osakaal. Osalise võimsusega töötavate seadmete näitajad on kõige paremad, ka tegelikkuses töötavad õhksoojuspumbad enamasti osalise võimsusega. Osakaalult järgmine hinne on antud soojustegurile (COP) -7° juures. Sama hinde võiks anda ka keskmisele soojustegurile vahemikus +7° – -20°. Soojusvõimsuse hinded moodustuvad mõõdetud soojustootlikkusest. Kõrge võimsus on tähtsuse järjekorras alles kolmandal kohal, sest kui nupp põhja keerata, saab võimsust juurde. Õhksoojuspumpade soojusvõimsus, määrast sõltumata, on efektiivne alles hea soojusteguri korral. Ent ainult kõrge soojustegur ei küta maja ning kõrge soojusvõimsus ei ole tingimata efektiivne. Aga kui on tarvis ainult soojusvõimsust, saab neist pumpadest sedagi. Kui veel -20° juures on soojusvõimsust üle 3 kW, jääb üle sellise soojuspumba ees vaid mütsi kergitada. Jahutuse hinnetel, efektiivsusteguril ERR (Energy Efficiency Ratio) ja jahutusvõimsusel on kummalgi lõpphinnangus vaid 10% osakaalu. Mugavuskasutus on alati kulu, mis kütteperioodil, kasutamisintensiivsusest sõltuvalt, tarbib sääste. Siiski hangitakse õhksoojuspumbad tihti ka jahutust silmas pidades, mistõttu on olulised ka energiaefektiivsus ja jahutusvõimsus. Viimaste osakaal võrdluses on siiski väike, kuna jahutamisvajadust tuleb meie kliimas siiski väga vähe ette. Õhksoojuspumbad teevad mingil määral müra. Mõõtsime siseseadmete mürataset minimaalsel ja maksimaalsel puhumiskiirusel. Saadud mõõtmiste põhjal arvutatakse iga seadme keskmine mürataseme. Mõõtmine toimus 224 cm kaugusel siseseadmest. Võrdluse tulemustest on selgelt näha, et juhtrühma jõuavad neli seadet: IVT, Mitsubishi Electric, Panasonic ja Toshiba. Gree Artful on selles seltskonnas oma tüüpilise energiaefektiivsusega üsna keskel, samas kui Technibel jääb nii kõrge tasemega võistlusel sabassörkijaks. Technibeli jahutusvõimsus haihtus jahutusetestis hoopis ära. Tootja sõnul johtus see kaitsesüsteemist, millega kompressorit säästetakse suure koormuse korral. Soovime veel eraldi rõhutada, et juhtgrupi soojuspumpade tulemuste vahed on äärmiselt väikesed. See tähendab: reaalsuses määrab ühe või teise soojuspumbaga saavutatava kokkuhoiu tõenäoliselt pigem pumba asukoht ja kasutusviis kui tootja nimi. Kõik võrdlusse kaasatud õhksoojuspumbad on ülesannete kõrgusel ja võimaldavad küttekulusid kokku hoida. Kui hinnetetabelis on mitmel seadmel sama hinne, paigutatakse seadmed lõpphinnangu andmisel tähestiku järjekorda. Tabelit saab uurida ja kasutada vastavalt oma vajadustele, muutes osakaalu protsenti või jättes mõne omaduse üldse tähelepanuta. Sel juhul võivad muutuda ka antud punktid ja paremusjärjestus. Käesoleva võrdluse julgustavate tulemuste valguses õhutame kõiki, kelle koju õhksoojuspump sobiks, kiirustama ostuotsuse tegemisel. Õhksoojuspump tasub osta kohemaid, muidu ei jõua koos teistega soojusenergiat säästma!

Kuidas mõõdeti Mõõtmised viidi läbi Soome Maa- ja Toidumajanduse Uurimiskeskuse maamajandus- tehnoloogia osakonna MTT/Vakola külmakatsehoones Vihtis, kus temperatuuri saab reguleerida vahemikus -40° kuni +55°. Reguleerida saab ka hoone õhuniiskust. Katsehoone pikkus on 14,2 m, laius 5,5 m ja kõrgus 5,1 m. Seal viiakse muuhulgas läbi katsed erinevate seadmetega ja kuumas, külmkäivituse teste, kütte- ja jahutusseadmete teste ning toiduaineid vedavate kaubikute isolatsiooni ja jahutusvõimsuse mõõtmisi.

Mõõtmiste eesmärk Mõõtmistega selgitati õhksoojuspumpade soojusvõimsus ja energiatarve. Võrdlus viidi läbi erinevate välistemperatuuride juures, seevastu sisetemperatuur hoiti +20° juures. Katsete käigus oli võimalik mõõta ka soojuspumpade jahutusomadusi. Et tegemist oli õhksoojuspumpade võrdlusega, otsustati mõõtmised läbi viia külmhoones, kus kõiki seadmeid sai testida võrdsetes tingimustes. Ka erinevate välistemperatuuride mõju soojuspumpade võimsusele sai katsehoones testida usaldusväärsetes tingimustes. Mõõtmiste ettevalmistuse käigus jõuti järeldusele, et soojusvõimsuse mõõtmine pumba õhuvoolust ei anna usaldusväärseid tulemusi. Nimelt peaks sel juhul mõõtma nii siseseadme poolt puhutava õhuvoolu hulga kui ka õhutemperatuuri muutuse õhu sissevõtu- ja õhu väljumisavade vahel. Seetõttu otsustati pumpade võimsust mõõta kaudselt, nagu allpool selgitatud. Mõõtmiste jaoks valmistati ette 5 m pikkune, 2,3 m laiune ja 2 m kõrgune isoleeritud katsekonteiner. Sinna pandi kaks standardvõimsusega jahutusseadet, mis jahutasid õhku konteineris. Konteinerisse paigutati ka kaks reguleeritavat elektrisoojendit. Et tagada konteineriõhu segunemine, viidi sinna puhurid. Õhksoojuspumbad paigaldati konteineri seinale nii, et välisseadmed paiknesid välisseinal ja siseosad siseseinal. Korraga testiti kolme pumpa, mille asukoht ja töötamine oli üksteise suhtes võrdsed. Pumbad paigaldas maaletooja spetsialist. Enne mõõtmisi tehti pumpadele proovikasutus, et neid sisse töötada.

Standardmaja soojusenergia ja majapidamiselektri tarbimine ning õhksoojuspumbaga saadav energiasääst.

 

Standardmaja

Soojusenergia

Majapidamiselekter

Vabaenergiad

Sääst soojuspumbaga

Kokku, kWh

0 kWh 15000 0 -900 -10100 4900
300 kWh 11800 2700 -900 -7900 6600
500 kWh 10200 4500 -900 -6800 7900
700 kWh 8600 9300 -900 -5700 12200

LÕPPHINNANG

IVT Mudel: Nordic Inverter 12 GR-N

IVT Nordic Inverter annab sooja hästi ja teeb seda eeskujuliku energiaefektiivsusega. Testide käigus oli soojusvõimsus parimal juhul ligi 6 kW. Samaaegselt oli soojustegur isegi 3,39. IVT kõige suurem mõõdetud COP 5,32 saavutati 50% võimsusel +7kraadisel välistemperatuuril. IVT pääses 20kraadise pakasega 2 570vatise küttevõimsuseni, samas kui COP oli 2,13. Jahutamisfunktsiooni täidab IVT tõhusalt, samuti hea tulemusega. IVT siseseadme müratase on testitud seadmete keskmisest veidi kõrgem. IVTd iseloomustab “ühtlane käik”. Selle elektritarbimine on stabiilne: testimise ajal +7 kraadi juures osalisel võimsusel töötades oli muutus keskmisega võrreldes vaid +/-8 W. Praktikas tähendab see, et soojuspump reguleerib ja hoiab seatud siseõhutemperatuuri väga täpselt. IVT säästupotentsiaal näib olevat hea. Teoorias, eeltoodud jooniste põhjal, võib Helsingi vööndis säästa umbes 60–70%, energiavajadusest sõltuvalt. IVT kaugjuhtimispult on parajas mõõdus, sobib hästi pihku. Esil on vaid põhiseaded, ülejäänud on liugkatte all peidus. Displei on ülevaatlik ja sümbolid arusaadavad, kui need endale kasutusjuhendist selgeks teha. Puldi võib kas või naela otsa riputada, tagumisel küljel on selleks süvend. IVT-l on +10° miinimumsoojuse režiimnupp, millega on hea näiteks tühjalt seisvas suvilas miinimumsoojust hoida.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · jahutusvõimsus · töötab vaikselt

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Mitsubishi Electric Mudel: Kirigamine+ MSZ-FD35VAH

MITSUBISHIL on hea soojusvõimsus kombineeritud eeskujuliku energiaefektiivsusega. Soojusvõimsus, parimal juhul tublisti üle 6 kW, oli testitavatest soojuspumpadest üks parimaid. 50% võimsusel +7kraadise välistemperatuuri juures mõõdetud soojustegur andis Mitsubishile 5,43-ga teise koha. Keskmine soojustegur oli testitud seadmete keskmisel tasemel. Mitsubishi annab 3,1 kW soojust ka veel 20kraadise pakasega, aga COP jääb 1,72 juurde. Mitsubishi jahutab väga tõhusalt, jahutuse efektiivsustegur EER on hea. Mitsubishi siseseadme müratase on testitud seadmete keskmisest veidi kõrgem. Mitsubishi elektritarbimine on vahelduv. Osalisel koormusel, kus stabiilse temperatuuri hoidmine eeldab täpset juhtimist, kõigub Mitsubishi elektritarbimine kõige rohkem (+/- 170 W). Praktikas tähendab see, et ka sissepuhkeõhu temperatuur kõigub mingil määral, võrreldes seatud temperatuuriga. Mitsubishi säästupotentsiaal on heal tasemel. Arvutusmudeli järgi võiks sellega teoorias Helsingi piirkonnas soodsatel tingimustel saavutada umbes 60% säästu. Mitsubishi kaugjuhtimispult on parajas mõõdus ja lihtsalt mõistetav. Lülitid on paraja suurusega, nii kaane peal kui selle all. Kaanel on ainult ON/OFF lüliti ja kaks temperatuurilülitit. Sümbolid ja tekstid teevad kasutuse lihtsaks. Pulti võib hoida seinahoidikus. „I see” sensor suunab sooja või külma õhu voolu ruumis vastavalt vajadusele.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · energiaefektiivsus jahutamisel · jahutusvõimsus

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Toshiba Mudel: RAS-13S-ND

TOSHIBA puhul on kiiduväärt energiaefektiivsus ühendatud hea soojusvõimsusega. Toshiba saavutab parimal juhul umbes 4 kW soojusvõimsuse. Osalisel, 50% võimsusel küünib Toshiba kõige kõrgema soojustegurini, mis oli 5,62. Ka keskmine energiaefektiivsus oli paremate hulgas. Toshiba saavutab 20 külmakraadi juures 2 560 W küttevõimsuse soojusteguriga 2,03. Ka jahutamisel saavutab Toshiba energiaefektiivsuse osas kõrge koha, aga jahutusvõimsuselt jääb Toshiba küll tagumiste hulka. Toshiba siseseadme müratase on testitud seadmete hulgas keskmine. Toshiba elektritarbimine kõigub vähe. Osalisel koormusel oli see vaid +/- 6 W. Seega hoiab soojuspump seatud siseõhutemperatuuri väga täpselt. Toshibaga võiks arvutusmudeli järgi I kliimatsoonis saavutada soodsatel tingimustel isegi 65–68% energiasäästu. Ka Toshiba kaugjuhtimispult sobib hästi pihku. Selle pealmisel küljel on suured ja selged lülitid põhivalikute jaoks. Liugkaane all on seaded ja programmeerimisvõimalused, mida kasutatakse harvem. Sümbolid ja tekstid on head. Temperatuur on displeil näha eriti suurte numbritega. Toshibal on “My Comfort” valik, millega temperatuurimõõtmise funktsiooni saab soovi korral vahetada siseseadmelt kaugjuhtimispuldile. Pakendis on ka puldi seinahoidik.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · küttevõimsus · energiaefektiivsus jahutamisel · töötab vaikselt

HALB –

ÜLDHINNE: 8,4 **** ________________________

Panasonic Mudel: Flagship HE12GKE

PANASONICu kütab hästi ja hea energiaefektiivsusega. Parim soojusvõimsus +7 kraadi juures on üle 6 kW. Samal temperatuuril 50% võimsusega on Panasonicu soojustegur kõige enam 4,58. Panasonicust saab peadpööritava 3,4 kW võimsuse kätte ka veel 20 külmakraadiga, efektiivsustegur oli 1,74. Panasonicu energiaefektiivsus jahutusel on võrreldud seadmetest kõige suurem, aga jahutusvõimsus on vaid keskmisel tasemel. Panasonicu siseseadme müratase on keskmisest veidi kõrgem. Panasonicu elektritarbimine on osalisel võimsusel ühtlane, mis tähendab siseõhutemperatuuri väga täpset reguleerimist ja hoidmist. Tulpi ja kõveraid vaadates võiks oletada, et teoorias oleks Panasonicuga I kliimatsoonis võimalik saavutada soodsatel tingimustel umbes 63–66% energiasäästu. Panasonicu kaugjuhtimispult on ilmselgelt väiksem kui teistel. Selle lülitid ja displei on samuti väiksemad. Kõik seaded on puldi kaanel. Sümbolid ja lihtsad tekstid päästavad olukorra, kui vaid valikute inglisekeelsed nimed on arusaadavad. Muidugi saab neid ka juhendist vaadata. Paketis on ka puldi seinahoidik.

HEA · soojusvõimsus · energiaefektiivsus kütmisel · energiaefektiivsus jahutamisel

HALB –

ÜLDHINNE: 8,0 *** ________________________

Gree Mudel: Artful 12

Gree soojusvõimsus ja energiaefektiivsus on vägagi rahuldaval tasemel. Parimaks soojusvõimsuseks +7 kraadi juures mõõdeti 3,7 kW. Osalise võimsusega on Gree soojustegur maksimaalselt 4,58. Kahekümne miinuskraadi juures toodab Gree veel umbes 2,2 kW, soojusefektiivsus jääb aga 1,68 tasemele. Gree jahutusvõimsus on võrreldud seadmete keskmisest tulemusest kõrgem, aga jahutuse efektiivsus jääb keskmisele tunduvalt alla. Gree siseseadme müratase on ilmselgelt kõige väiksem. Osalisel võimsusel, mil temperatuuri reguleerimine nõuab täpsust, oli Gree elektritarbimine +7° juures ühtlane, kuid +2° juures kõikuv. Teoorias võiks Gree energiasääst soodsatel tingimustel I piirkonnas olla umbes 52–58%. Gree kaugjuhtimispult meenutab nii suuruse kui hõbedase värvi poolest Nokia kommunikaatorit. Selle displei on selge ja kõik nupud kaanel esil. Nuppudel on ainult võõrkeelsed tekstid, aga displei sümbolitest saab ka keeli oskamata aru. Greel on olemas “I feel” valik, millega saab temperatuurimõõtmise funktsiooni üle viia siseseadme sensoritelt kaugjuhtimispuldi sensoritele.

HEA · energiaefektiivsus kütmisel · töötab vaikselt · hind

HALB · energiaefektiivsus jahutamisel

ÜLDHINNE: 7,3 ** ________________________

Technibel Mudel: Techno GRF128R51

Technibel Techno küünib vaid rahuldava energiaefektiivsuseni ja toodab võrreldud seadmete hulgas üsna tagasihoidlikult soojusvõimsust. Osalisel võimsusel jäi 4,07 kõige suuremaks soojusteguriks. -20 kraadil oli Technibeli COP 1,39 ja küttevõimsus tõusis ca 1,8 kWni. Technibel saavutas +30° juures ca 2,4 kW jahutusvõimsuse, energiaefektiivsustegur oli samas vaid 1,81. Technibeli siseseadme müratase on allpool keskmist. Osalisel võimsusel, mil temperatuuri reguleerimise täpsus tuleb kõige paremini välja, Technibeli elektritarbimine +7° juures veidi kõikus (+/- 35 W), ja +2° juures kõikus veel rohkem (+/- 85 W). Teoorias võiks Technibel I kliimatsoonis anda umbes 47–55% energiasäästu. Technibeli kaugjuhtimispult erineb teistest oma pikliku kuju poolest. See sobib hästi kätte ja nupud on paraja suurusega. Nende disain ei lisa aga puldi kasutusmugavust. Nupud on hästi märgistatud, kuid ringis paiknemine teeb vajaliku nupu leidmise raskemaks kui tüüpiliselt ühes suunas paiknevate nuppudega pultidel. Displei on ülevaatlik ja sümbolid arusaadavad. Kaasas on ka seinale paigaldatav hoidik. Technibeli “I feel” valikuga saab temperatuuri mõõtmise funktsiooni vahetada siseseadmelt kaugjuhtimispuldile ja vastupidi.

HEA · töötab vaikselt

HALB · energiaefektiivsus · kütte- ja jahutusvõimsus

ÜLDHINNE: 6,5

Põhjalikumalt saad testiga tutvuda ajakirjas.

 Allikas: TM Kodu & ehitus